NVŠ „Lietuvos kultūrinis maisto paveldas“

Programos anotacija. NVŠ programa – „Lietuvos kultūrinis maisto paveldas“ – skirta 14 – 19 m. jaunuoliams, kuri vyks 9 mėnesius.

Kupiškio jaunimo centrą lankančiam jaunimui patinka gaminti, jie domisi kulinarija, todėl centro darbuotojai stengiasi sudaryti sąlygas – veda kulinarinius užsiėmimus, kulinarines popietes.  Siekiant, kad susidomėjimas ir motyvacija nedingtų, jaunimas tobulintų turimus ir  įgytų naujus įgūdžius  bei žinias,  susipažintų su Lietuvos kultūriniu maisto paveldu, tradicijomis – buvo teikiama NVŠ programa.

Programoje didžiausias dėmesys skirtas Kupiškio krašto virtuvei. Užsiėmimų metu jaunimas susipažins su Lietuvos regionų ir Kupiškio krašto kulinariniu paveldu, išmoks pasigaminti tam tikrus valgius, susipažins su kalendorinių ir agrarinių švenčių tradicijomis ir papročiais, būdingais konkrečiam Lietuvos regionui.  Jaunimui bus skiriamos individualios grupinės užduotys pagal komandinio darbo principus, taip pat bus ugdomos bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos.

Pastebėtina, kad šiai jaunuolių kartai priimtinesnės modernios veiklos, užsiėmimai susiję su IT, todėl NVŠ programoje netrūks ir IT sprendimų, numatytų veiklų įgyvendinimui. (Pvz: žinių ir praktinių įgūdžių pateikimas per IT, NVŠ programos „Lietuvos kultūrinis maisto paveldas“ video, lankstinuko kūrimas ir kt.)

Tikėtina, kad susipažinus su Lietuvos ir Kupiškio krašto kultūrinio maisto paveldu, tradicijomis ir papročiais bei vertybėmis , jaunuoliai galės perduoti įgytas žinias savo šeimai, draugams ir kt. socialinės aplinkos asmenims,  o įgyti maisto gaminimo įgūdžiai pravers tolimesniame jaunuolių gyvenime.

Tikslas – padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokti save kaip savo šalies kultūros puoselėtoją, ugdytis pagarbą ir pasididžiavimą ja.

NVŠ programos uždaviniai:

  1. ugdyti tradicijomis grindžiamas dorovines ir estetines nuostatas, jausti atsakomybę dėl savo tautos ir Lietuvos etnokultūrinio paveldo vertybių likimo, jų puoselėjimo ir išsaugojimo ateinančioms kartoms;
  2. suvokti etninę kultūrą kaip nuolat atsinaujinantį reiškinį, pasireiškiantį įvairiais būdais, šioje įvairovėje sugebėtų at(si)rinkti nepraradusias aktualumo vertybes;
  3. nuosekliai pažinti ir vertinti savo tautos, gyvenamosios vietovės ir visos šalies tradicinę kultūrą, jos ypatybes ir raidą, sąsajas ir skirtumus;
  4. įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų suvokti liaudies kūrybos, tradicinių amatų, ir kitų raiškos formų kūrybinį pradą, nuolatinę kaitą tęsiant tradicijas;
  5. sąmoningai puoselėti savo tautos ir krašto etnokultūros tradicijas šeimoje, bendruomenėje kūrybiškai pritaikyti savo etnokultūros žinias ir gebėjimus gyvenime.
  • MOKYTOJAS: NVŠ mokytojas - Edita Vaitiekūnienė
  • VYKDYMO METAI: Nuo 2016 m. rugsėjo - 2017 m. birželio mėn.
  • KATEGORIJA:
TOP