Kupiškyje sprendžiamos rizikos grupės jaunimo problemos

Kupiškio rajoną jaunimas vertina gana neigiamai, nes trūksta užimtumo, laisvalaikio praleidimo vietų, sporto, kultūrinių, pramoginių renginių. Siekiant padidinti jaunimo įsitraukimą, Kupiškio jaunimo centras ėmėsi rizikos grupės jaunimo problemų sprendimo.

Kupiškio jaunimo centras įgyvendina projektą „Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje“, kuriuo siekiama sustiprinti darbo su rizikos grupės jaunimu kokybę. Projekto metu planuojama įsigyti įrangą, organizuoti mobilų darbą su jaunimu, jaunimą skatinti aktyviai dalyvauti renginiuose. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Kupiškio jaunimo centras turės galimybę teikti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų jaunimui.

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramos programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšas. Projekto įgyvendinimui skirta 242 518,64 Eur

 

Solving the problems of Youth at risk in Kupiskis

Youth opinion about Kupiskis district is rather negative because of lack of entertainment, sports, cultural events and premises where they can have leisure activities. Kupiskis Youth Center started to solve youth at risk problems in order to increase youth involvement.

Kupiskis Youth Center is implementing the project „Strengthening the work with youth at risk in Kupiskis district“ which aims to improve quality of the work with young people at risk. During the project is planned to purchase equipment, organize mobile work with youth and encourage young people actively participate in the events. It is expected that at the end of the project Kupiskis Youth Center will have the opportunity to provide more and better services for young people.

Project is funded by the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 programme “Children and youth at risk”.Theamountofgrantassistanceandco-financing is242 518,64Eur.

Projekto metu sutvarkytas ir jaunimo poreikiams pritaikytas Kupiškio jaunimo centro pastatas, įsigyta laipiojimo siena ir stalo teniso rinkinys, šiuo metu laukiama jų pristatymo. Pavyko pritraukti itin daug jaunimo į įvairias veiklas: organizuotos tarpžinybinės kelionės, mokymai jaunimui aktualiomis ir svarbiomis temomis. Renginių metu siekta rasti bendrus rizikos grupės jaunimo problemų sprendimo kelius, suteikti jaunimui motyvacijos būti aktyviais visuomenės dalyviais. Įvairių įstaigų atstovams, kurie darbe susiduria su jaunimu, organizuotos supervizijos.

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramos programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšas. Projekto partneris – LandsforeningenUngdom&Fritid (Norvegija) – organizacija turinti ilgametę darbo su rizikos grupės jaunimu patirtį, vienijanti apie 600 jaunimo centrų visame pasaulyje.

During project the building of Kupiskis Youth Center were arranged and adapted to the needs of young people. Furthermore, climbing wall and table tennis set were purchased and now everybody is waiting for their delivery. A lot of young people were involved in a variety of activities: inter-service travels, trainings on the topics important for young people. Events aimed to find common ways to solve youth at risk problems, to improve young people motivation to be active participants in society. Representatives of various institutions working with young people participated in supervisions.

Project is funded by the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 programme “Children and youth at risk”. Project partner is LandsforeningenUngdom&Fritid (Norway). This organization has many years of experience working with youth at risk and unites 600 youth centers around the world.

qqqq

Sėkmingai užbaigtas projekto „Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje“įgyvendinimas 2017 sausio mėn.

sėkmingai baigtos įgyvendinti visos projekto, finansuoto Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramos programos lėšomis. Projektas suteikė visokeriopos naudos rizikos grupės jaunimui, jie džiaugiasi įgytomis žiniomis, suremontuotu jaunimo centro pastatu, nauju inventoriumi ir ypač patenkinti įsigyta DJ‘ėjų įranga ir Kupiškio jaunimo centre įrengta laipiojimo sienele.Buvo ugdomi Kupiškio miesto jaunimo socialiniai įgūdžiai, organizuojami mokymai darbo paieškos tematika

Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota 335 ak. val. grupinių užsiėmimų, kurių tikslas buvo išmokyti jaunimą pažinti save, reikšti jausmus, bendravimo įgūdžių, dirbti grupėje, valdyti konfliktus, siekti pokyčių ir juos valdyti. Specialistai mokė jaunimą darbo paieškos subtilybių, savo verslo kūrimo pagrindų. Mobilus darbas prisidėjo prie jaunimo aktyvumo skatinimo

Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuotos 45 išvykos Kupiškio rajone ir visoje Lietuvoje. Mobilaus darbo su jaunimu dėka Kupiškio miesto ir rajono jaunimas pradėjo aktyviau veikti, teikti siūlymus, spręsti tarpusavio socialines problemas, domėtis užimtumo galimybėmis Kupiškio jaunimo centre ir savo mokyklose bei vietos bendruomenėse. Buvo kuriami ir plėtojami tarpinstituciniai ryšiai Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota 10 supervizijų, kurių tikslas buvo užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, padėti atkreipti visuomenės ir atitinkamų institucijų dėmesį į rizikos grupės jaunimo problemas bei surasti šių problemų sprendimo būdus.

Gerąja patirtimi dalijosi projekto partneris – Landsforeningen Ungdom&Fritid (Norvegija) – organizacija, turinti ilgametę darbo su rizikos grupės jaunimu patirtį. Suremontuotas jaunimo centro pastatas bei atnaujinta materialinė bazė Projekto metu buvo pakeistas Kupiškio jaunimo centro pastato stogas, apšiltintos sienos, pakeisti langai ir durys, sumontuotas šildymo sistemos įrenginys ir atlikti kiti darbai, kurie prisidėjo prie jaukesnio ir patrauklesnio jaunimui centro sukūrimo.

Buvo įsigytas inventorius ir priemonės įvairioms jaunimo veikloms vykdyti bei užimtumui skatinti: personalinių kompiuterių komplektai, kompiuteriniai stalai, biuro kėdės internetinės kavinės sukūrimui, sėdmaišiai, baro ir virtuvės kėdės, virtuvinės spintelės, virtuvės įrankiai ir įranga, DJ‘jų įranga, įrengta laipiojimo sienelė bei įsigytas stalo tenisas.

The Project „Strengthening the work quality with youth at risk in Kupiskis“ was successfully

completed

The Project „Strengthening the work quality with youth at risk in Kupiskis“ was successfully completed In January 2017 the implementation of all activities of the Project, financed by European Economic Area Financial Mechanism support program, was successfully completed. The Project has provided significant benefits for yout

letedh at-risk, they are happy now to have renovated youth center building, new inventory, especially, DJ equipment and climbing wall.

Youth training were organized, which had developed social and job search skills During the Project 335 academic hours of group sessions were organized, whose goal was to teach young people to know themselves, to communicate, to Express their feelings, to work in group, to achieve changes and manage them.

Specialists were teaching young people job search refinements, business development framework. Mobile work has contributed to promoting the participation of young people During the Project 45 trips were organized in Kupiskis district and throughout Lithuania. Thanks to this activity the youth became more active in providing proposals to deal with social problems, more interested in occupation opportunities in Kupiskis youth center, in their schools and local communities. Inter-institutional relations were created and developed during the project

During the project 10 supervisions were organized, whose pupose was to ensure inter-agency cooperation, to help bring attention of the public and relevant authorities to the problems of youth at-risk and look for solutions of these problems. Project partner in Norway - Landsforeningen Ungdom & Fritid – shared best practices. It is an organization with many years of experience of working with youth at-risk. Youth center building was repaired and material base was updated During the project roof of Kupiskis youth center building was changed, walls were insulated, windows and doors were changed, the heating device was installed and other repair works were performed. This contributed to creation of a more cozier, more attractive youth center.

New inventory and tools for various youth activities and occupations was purchased: the personal computers sets, computer tables, office chairs, DJ equipment, climbing wall, table tennis and other equipment.

qqqq

Sausio 31 d. Kupiškio jaunimo centras surengė baigiamąjį projekto „Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje“ viešinimo renginį, į kurį susirinko centro jaunimas ir su jaunimu dirbantys įvairių įstaigų darbuotojai. Renginio metu buvo aptartos projekto įgyvendintos veiklos (pastato renovacija, mokymai jaunimui, mobilus darbas su jaunimu, supervizijos), pasidžiaugta pasiektais rezultatais ir pristatyta įsigyta technika, inventorius, didžėjų aparatūra, laisvalaikio laipiojimo sienelė, stalo tenisas ir kt. Po projekto įgyvendinimo veiklų pristatymo, renginio dalyviai buvo pakviesti užkąsti ir atsigerti arbatos bei prisijungti prie tolimesnės renginio programos. Vakarui įpusėjus, buvo surengta diskusija, vyko ugnies žonglierių ir didžėjų pasirodymai. Renginiui pasibaigus jaunimas tęsė vakaronę žaisdami smagius improvizacinius bei judriuosius žaidimus.

TOP